Privacyverklaring website St VvKW

Stichting Vrienden van Klooster Wittem, gevestigd aan Wittemer Allee 34 6286 AB Wittem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Stichting Vrienden van Klooster Wittem
Wittemer Allee 34
6286 AB Wittem
De heer Eric Corsius is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Vrienden van Klooster Wittem. Hij is te bereiken via [email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Vrienden van Klooster Wittem verwerkt uw persoonsgegevens doordat u deze zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via deze website. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken en voor zover u die aan ons verstrekt.
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Geboortedatum

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Vrienden van Klooster Wittem verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en andere informatie

– U te kunnen bellen, een e-mail sturen of brief te kunnen sturen en indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Vrienden van Klooster Wittem bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: drie maanden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Vrienden van Klooster Wittem verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomsten met u (bijvoorbeeld betalingen) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Vrienden van Klooster Wittem gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Statistieken verzamelen we via het privacy vriendelijke Plausible (die geen cookies plaatst en een privacy first benadering heeft).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Vrienden van Klooster Wittem en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected] .

Stichting Vrienden van Klooster Wittem wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Vrienden van Klooster Wittem neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected]