Ons bestuur

Het bestuur van Stichting Vrienden van Klooster Wittem bestaat uit een vijftal leden. Het bestuur komt ten minste vier maal per jaar bijeen of zoveel vaker als wenselijk is. 

Samenstelling van ons bestuur:

  • Jo Eggen (voorzitter)
  • Eric Corsius (secretaris)
  • Harry Vrijhoeven (penningmeester)
  • Paul Elshout (lid)
  • Joke van Daalen (lid)

Taken van het bestuur

Het bestuur heeft vier taken:

  1. Beoordelen van ingediende projectaanvragen en activiteiten ten behoeve van de Paters Redemptoristen in Nederland/Klooster Wittem.
  2. Beheren van de inkomsten en het vermogen van Stichting Vrienden van Klooster Wittem.
  3. Een actieve bijdrage leveren aan de bekendheid en het profiel van de Stichting Vrienden van Klooster Wittem bij maatschappelijke- en religieuze fondsen, financiële organisaties en relevante samenwerkingspartners.
  4. Jaarlijks vaststellen van de jaarrekening en begroting van de stichting.

Financien

Jaarlijks vóór 1 juni brengt de secretaris aan het bestuur verslag uit over het afgelopen jaar en legt de penningmeester aan het bestuur rekening en verantwoording af voor het financieel beheer.

De concept jaarrekening wordt gecontroleerd door een accountant en wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur.

Deze goedkeuring strekt tot decharge van het bestuur. Vóór 1 november van elk jaar stelt de penningmeester een financiële begroting voor het komende jaar op en legt deze ter vaststelling voor aan het bestuur van de stichting. 

Het beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij kunnen de door hen gemaakte reiskosten declareren bij de stichting.